Je magnet fishing na Slovensku legálny?

Magnet fishing zákony na Slovensku

ZákonJe hľadanie magnetom na Slovensku povolené? Na čo si treba dať pozor, aby ste pri magnet fishingu neporušili zákon? Ako postupovať, ak nájdete archeologický nález alebo zbraň?

Magnet fishing v slovenských zákonoch výslovne zakázaný nie je. Treba si ale dávať pozor, aby ste neporušili niektoré zákony. Ide hlavne o ohlásenie archeologického nálezu, nedovolené ozbrojovanie a zatajenie veci.

Pamiatkový zákon

Na Slovensku je zakázané úmyselne vyhľadávať archeologické nálezy. Hovorí o tom § 249 Trestného zákona:

 1. Kto neoprávnene vyhľadáva, vykope, inak z miesta nálezu vyzdvihne, premiestni alebo prechováva archeologický nález, alebo kto inak poškodzuje alebo znehodnocuje archeologické dedičstvo, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
 2. Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) detektorom kovov alebo iným detekčným zariadením,
  b) z osobitného motívu,
  c) vo väčšom rozsahu, alebo
  d) hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý alebo bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený.

Archeologický nález je definovaný v § 2 Zákona o ochrane pamiatkového fondu:

Archeologický nález je hnuteľná vec, ktorá je dokladom o živote človeka a o jeho činnosti od najstarších dôb do roku 1918 a spravidla sa našla alebo nachádza sa v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou. Archeologickým nálezom je tiež zbraň, munícia, strelivo, súčasť uniformy, vojenská výstroj alebo iný vojenský materiál, ktorý sa našiel v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou a pochádza spred roku 1946.

Nálezy stratené po roku 1946 nie sú archeologické nálezy. Aby ste sa dopustili trestného činu poškodzovania a znehodnocovania archeologického dedičstva, musíte mať úmysel ho spáchať. Ak hádžete magnet do rieky za účelom nájdenia predmetov, ktoré ľudia stratili za posledných 70 rokov (veľká väčšina nálezov), nejde o porušenie zákona.

Vrámci zásady prezumpcie neviny je povinnosťou štátu preukázať, že ste magnet hádzali do rieky práve za účelom hľadania archeologických nálezov a nie hľadania neskôr stratených predmetov alebo napríklad čistenia rieky. Tento úmysel sa dokazuje veľmi ťažko. Výnimkou môže byť, ak vedome hľadáte na známom archeologickom nálezisku pod vodou, ktorých je na Slovensku málo.

Vedúci odboru archeológie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Mgr. Peter Bisták odporúča najprv kontaktovať krajský pamiatkový úrad, aby ste sa uistili, že nehľadáte na archeologickom nálezisku:

…Súčasne si Vás však dovoľujem upozorniť, že zámerné vyhľadávanie archeologických nálezov na známych archeologických náleziskách pod vodou, ktorých síce nie je veľa, ale predsa len existujú, je priestupkom v zmysle pamiatkového zákona a môže byť posudzované aj ako trestný čin podľa trestného zákona. Aby ste takejto situácii predišli, odporúčam Vám kontaktovať archeológov z príslušného KPÚ ešte predtým, ako najbližšie vyrazíte venovať sa Vášmu koníčku.

Zoznam všetkých miest na Slovensku, kde by ste hľadať nemali neexistuje:

Oficiálny a ucelený zoznam archeologických nálezísk pod vodou neexistuje. Málo ich je len doteraz známych, keďže u nás sa v podstate archeológia pod vodou až doteraz nerobila. To sa však postupne mení, v posledných 2-3 rokoch sa vykreoval potápačský tím (kolegyne z Archeologického ústavu SAV a Trnavskej univerzity), ktorý bude v najbližších rokoch realizovať projekt archeologického výskumu prevažne v riekach Váh a Nitra. Evidenciu a prehľad o archeologických náleziskách v rámci jednotlivých krajov majú archeológovia na krajských pamiatkových úradoch, preto ich odporúčam vopred kontaktovať telefonicky alebo e-mailom, aby sa nestalo, že budete hľadať na archeologickom nálezisku.

Mgr. Peter Bisták nakoniec dodal, že hľadanie magnetom mimo známych archeologických nálezísk nie je protizákonné:

Na takýchto miestach by ste teda hľadať nemali. Ale k náhodným archeologickým nálezom môže prísť naozaj hocikde, aj mimo týchto evidovaných a známych nálezísk. V takých prípadoch nepôjde o nelegálnu činnosť a v spolupráci s archeológmi môžete prispieť k záchrane archeologického dedičstva pod vodou. Zároveň má nálezca právo požiadať o nálezné.

Čo robiť, keď objavím archeologický nález?

Magnet fishing a zákon - nález spred 1918 treba nahlásiť
Dýka nájdená magnetom v Anglicku

Podla § 40 Zákona o ochrane pamiatkového fondu ste povinný archeologický nález nahlásiť do jedného pracovného dňa:

Ak sa nález nájde mimo povoleného pamiatkového výskumu, musí to nálezca oznámiť krajskému pamiatkovému úradu priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení.

Najjednoduchšie je okamžite zavolať na krajský pamiatkový úrad a riadiť sa ich inštrukciami. Telefónne čísla na krajské úrady nájdete na stránke Pamiatkového úradu. Tiež môžete skúsiť zavolať na 02/20464111 (ústredňa Pamiatkového úradu SR). Nález nepremiestňujte a ponechajte bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.

Pamiatkového úradu sme sa opýtali, ako postupovať, ak nález objavíte mimo pracovných hodín alebo cez víkend:

Samozrejme, že ak by ste z vody vytiahli archeologický nález, nenechávajte ho na mieste. V prípade, že k nálezu príde cez víkend alebo mimo pracovných hodín, tak napíšte e-mail alebo zavolajte v najbližší možný termín. Pokúste sa tiež urobiť zopár fotografií nálezu na mieste hneď po vytiahnutí z vody, spolu s okolím, pre lepšiu identifikáciu miesta nálezu. V prípade, že máte k dispozícii turistické GPS, tak zaznačiť bod. Kolegovia z KPÚ s Vami preberú ďaľší postup. Týmto spôsobom nám môžete byť nápomocný pri poznávaní a ochrane doteraz neznámeho archeologického dedičstva.

– Mgr. Peter Bisták, vedúci odboru archeológie

Ak je nálezom strelná zbraň alebo munícia, je potrebné zároveň zavolať políciu.

Nálezné

Ohlásiť archeologický nález sa oplatí. Od roku 2009 poskytuje Pamiatkový úrad nálezné do výšky 100% hodnoty nálezu.

Pamiatkový úrad rozhodne o poskytnutí nálezného a poskytne nálezcovi nálezné v sume až do výšky 100 % hodnoty nálezu. Hodnota nálezu sa určuje znaleckým posudkom.

Ak nejde o pamiatkové výskumy vykonávané podľa § 35 a 36 alebo o nepovolenú činnosť, nálezca má právo na náhradu výdavkov súvisiacich s ohlásením a ochranou nálezu podľa odsekov 2 a 3.

Podmienkou vyplatenia nálezného je, že nález pol nepredvídateľný, ohlásený do jedného pracovného dňa a ponechaný bez zmeny až do príchodu zástupcu pamiatkového úradu.

Niekoľko príkladov vyplatenia nálezného za posledné roky[1]:

Rok nájdeniaObecNálezNálezné v €
2009Šuranypoklad 1756 medených mincí z rokov 1704 -1707 asi v keramickej nádobe6 928
2010Lúčnica nad Žitavoukamenná neolitická sekerka, pec zo stredoveku, súbor nálezov z 18. -19. storočia525
2011Bratislavapoklad 10268 strieborných mincí z 15. – 17. stor. v keramickej nádobe30 000
2012Levicesklenená lekárnická nádoba so zlatou a striebornou mincou, listinou a kalendárom z 2. pol. 19. stor.740
2013Kalošadepot 2 bronzových mečov a 5 zlomkov bronzových mečov3 450
2014Banská Štiavnicabronzový banícky nástroj z asi 15. stor.65
2015Pukanecpoklad 519 strieborných mincí z rokov 1430 –1437500
2015Sabinovšabľa z roku 1765800

Našli ste zbraň? Volajte políciu!

Zákon prikazuje nahlásiť každý náboj
Nahlásiť by ste mali aj nález náboja.

Ak nález zbrane ihneď neohlásite, môžete sa dopustiť trestného činu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Podľa § 294 Trestného zákona nesmiete bez povolenia držať strelnú zbraň, bez ohľadu na to, či je ešte stále funkčná. Za porušenie tohto zákona sa najčastejšie udeľuje podmienečný trest odňatia slobody na 2-3 roky[2].

Na Slovensku už bol odsúdený človek za držanie zbrane po dobu jedného dňa. Okresný súd Galanta skutok popísal takto (sp. zn. 1T/65/2014):

Dňa 02.11.2013 našiel na roli pri Košútoch zbraň, ktorú následne zobral domov a odložil ju do skrine na dvore rodinného domu č. XXX v obci Kajal, kde ju bez povolenia držal do dňa 03.11.2013, pričom expertíznym skúmaním bolo zistené, že ide o samonabíjaciu pištoľ českej výroby, značky ČZ vzor 50, kaliber 7,65 mm Br.

Trestný zákon zakazuje tiež prechovávanie streliva. V okrese Galanta bol páchateľ odsúdený za držanie jedného náboja po dobu 6 dní (sp. zn. 3T/131/2012). Súd mu udelil 8-mesačný trest za nasledujúci skutok:

Dňa 2.2.2012 našiel v Seredi, pod mostom vedúcim ponad rieku Váh do Šintavy, jeden náboj kal. 9 mm Luger, zn. Selier&Bellot, ktorý potom prechovával u seba až do 8.2.2012, kedy ho dobrovoľne vydal vyšetrovateľovi polície.

Ak z vody vytiahnete mínu alebo granát, treba počkať na príchod polície, ktorá ho z magnetu bezpečne odstráni. Ak môže ísť zároveň o archeologický nález, volajte tiež pamiatkárov.

Granát nájdený magnetom
8-ročný Brando Smith našiel v Londýne granát

Ohlásením nálezu zbrane môžete polícii pomôcť objasniť trestný čin. V roku 2017 belgickí magnet fisheri našli v obci Ittre zbrane a náboje v dvoch kovových skrinkách. Prispeli tým k vyšetreniu prípadu zločineckej skupiny brabantských vrahov, ktorá v rokoch 1982-1985 zabila dokopy 28 ľudí a ďalších 40 zranila.

Zatajenie veci

§ 236 Trestného zákona:

(1) Kto si prisvojí cudziu vec malej hodnoty, ktorá sa dostala do jeho moci nálezom, omylom alebo inak bez privolenia oprávnenej osoby, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním väčšiu škodu.

Ak nájdete hodnotný predmet, nestáva sa vaším majetkom. Pod mostami niekedy môžete nájsť peňaženku s bankovkami, ktorú vytiahnete vďaka minciam. V takomto prípade by ste mali nález opäť nahlásiť na polícii.

Zhrnutie

 1. Nehľadajte na známych archeologických náleziskách.
 2. Uložte si do mobilu číslo na krajský pamiatkový úrad. Ak nájdete archeologický nález, zavolajte im a riaďte sa ich inštrukciami.
 3. Nález strelnej zbrane alebo streliva okamžite nahláste polícii.
 4. Nahláste tiež nález cenného predmetu alebo väčšej sumy peňazí.

Ak sa budete riadiť týmito radami, vyhnete sa nielen porušeniu zákona, ale môžete tiež prispieť k objaveniu doteraz neznámeho archeologického dedičstva, objasneniu trestnej činnosti a vyčisteniu slovenských riek, jazier a potokov od kovového odpadu. Ak postupujeme správne, magnet fishing je pre spoločnosť prospešná aktivita, ktorú by sme určite nemali zakazovať.

Autor článku: Marek Sklenka

Odporúčané články

12 komentárov

 1. “Aby ste sa dopustili trestného činu poškodzovania a znehodnocovania archeologického dedičstva, musíte mať úmysel ho spáchať.”
  To tvrdíte na základe čoho?

  • Na základe § 17 Trestného zákona:
   „Pre trestnosť činu spáchaného fyzickou osobou treba úmyselné zavinenie, ak tento zákon
   výslovne neustanovuje, že stačí zavinenie z nedbanlivosti.“

   Pri trestnom čine poškodzovania a znehodnocovania archeologického dedičstva sa neuvádza, že stačí zavinenie z nedbanlivosti, takže je potrebný úmysel.

   Navyše fráza “neúmyslené vyhľadávanie archeologických nálezov” nedáva zmysel. Neumýselne sa dá niečo nájsť, ale nie vyhľadávať.

 2. Super clanok, presne toto som potreboval vediet!

 3. kde mám dať šrot alebo klince?

  • Šrot môžete zahodiť do kontajnera s kovmi alebo zaniesť do zberne surovín. Aj hrdzavý kov sa dá recyklovať.

 4. Na Slovensku žijú najsprostejší magnáti a archeológovia. Taký humus zákonov neposkladá normálny človek, ale len nenažratý a závistlivý archeológ a ostatná politická čvarga. Presne vyrábajú zákony proti ľudom. To čo by oni robili (a určite aj robia s nálezmi ) to presne dodrbú v zákonoch. Presne aj nový rybársky zákon dodrbali celý. No hnus čo všetko na Slovači žije, aby už prišla tá očakávaná tretia svetová – nech tú čvargu skántri.

  • Tento zákon chráni. Nie je zlý, len obmedzuje nezákonne konanie.
   Predstav si že príde na Slovensko Poliak alebo Ukrajinec a odnesie si čo nájde.
   Je to zlý zákon ak chráni naše dedičstvo?
   Ak to nájde archeológ a aj pre archeológa platí, že čo nemá úradne povolene a zaznamenané, má zakázané.
   Aj archeológ ak ide robiť výskum, musí sa nahlásiť zápisom a potom z výskumu/prieskumu musí napísať správu.
   Je to stále zlý zákon podľa teba?

   PS: nie som archeológ, len tomu trochu rozumiem.

 5. K zbraniam: z nedovoleného ozbrojovania môže byť nálezca obvinený, len ak ide o zbraň, vyrobenú po 1. januári 1891 😉 Strelná zbraň, vyrobená do 31. 12. 1890 je zo zákona zbraňou historickou a na jej držbu stačí splnená podmienka veku – 18 rokov.

  • Myslím, že všeobecne je povolené vlastniť perkusnú zbraň bez zbrojného preukazu. Stačí mať 18 rokov.

 6. Takže keď mám detektor a idem hľadať mince a iné železa do roku 1946 nepotrebujem povolenie ani nič podobné? Keď nájdem niečo cennejšie, tak mám jednoducho zavolať pamiatkový úrad, alebo políciu. Keď to urobím, tak vlastne im iba pomôžem, alebo sa rovno udam? Budú má stíhať za to, že som sa vôbec opovazil niečo také robiť?

  • Archeologický nález je hnuteľná vec, ktorá je dokladom o živote človeka a o jeho činnosti od najstarších dôb do roku 1918 a spravidla sa našla alebo nachádza sa v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou. Archeologickým nálezom je tiež zbraň, munícia, strelivo, súčasť uniformy, vojenská výstroj alebo iný vojenský materiál, ktorý sa našiel v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou a pochádza spred roku 1946.

   Ak hľadáte archeologické nálezy (detektorom alebo iným spôsobom), páchate trestný čin. Ak ste stratili v lese kľúče, hľadali ste ich detektorom, popri tom ste náhodou našli archeologický nález a nahlásili ste to, tak ste sa nedopustili trestného činu. Dôležité je, za akým účelom ste išli hľadať detektorom.

 7. Náboj sa bere iba ako nabitá muníci že?


Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *